پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
صفحه اصلیI حوزه رياستI اخبارI آموزشI تماس با ماI تاریخچه
منو اصلی
اعضای هیأت علمی

      

 لیست اعضاء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدسراوان

احمدرضاطاهری(ریاست واحد)

مصطفی خدارحمی(معاونت فرهنگی دانشجویی)

عیلرضا دهواری (معاونت اداری مالی)

مصطفی اسبویی(عضوهیات علمی)

محمدباران زهی( عضوهیات علمی)

عبدالحمیدپارسافر(عضوهیات علمی)

رقیه خزایی(عضوهیات علمی)

منظوراحمددهواری دهکی(عضوهیات علمی)

حسین شیخ زاده(عضوهیات علمی)

مجتبی محمود زاده(عضوهیات علمی)

حامدمخدومی(عضوهیات علمی)

محمدمرادی(عضوهیات علمی)

محمدعلی محمدی(عضوهیات علمی)

فوزیه ملازهی(عضوهیات علمی)

ناصرنصرتزهی(عضوهیات علمی)

سمیه نعیمی(عضوهیات علمی)

محمدرضانعیمی(عضوهیات علمی)

خیرمحمدنورایی(عضوهیات علمی)

عبدالرحمان یعقوبی(عضوهیات علمی)

 

 

 

ورود دانشجو

اوقات شرعی
صفحه اصلیI معاونت آموزشي و دانشجوئيI معاونت اداري ماليI اخبارI تماس با ماI تاریخچه

   © Saravan Azad University.