سه شنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٩
صفحه اصلیI حوزه رياستI اخبارI بخشنامه ها I تماس با ما
منو اصلی
مدیر امور اداری

مدیر امور اداری 

                       خانم سرداربر

 

شرح وظايف مدير اداري:

 • مطالعه و بررسي پرونده هاي پرسنلي واحد در زمينه هاي مورد نظر و اعلام نظر در مورد آنها در صورت نياز.
 • تهيه و تنظيم بزنامه هاي لازم جهت هماهنگ نمودن فعاليت هاي كاركنان تحت سرپرستي.
 • نظارت بر حسن عملكرد كاركنان تحت سرپرستي و ارزشيابي عملكرد آنها و ارائه گزارش به مسئول مافوق.
 • انجام نظارت كلي بر اقدامات پرسنلي از قبلي استخدام آزمايشي، انتصاب، ترفيع، مرخصي ها و ساير امور مشابه مطابق آيين نامه هاي مصوب.
 • بررسي و مطالعه گزارش هاي اداري واصله از كاركنان تحت سرپرستي و اعلام نظر كارشناسي در مورد آنها.
 • بررسي روش هاي مناسب ساده كردن مراحل انجام امور اداري از طريق حذف مراحل زايد و ارائه نتايج حاصله به مسئول مافوق.
 • بررسي و كنترل فرم هاي موجود مورد استفاده در واحد طراحي فرم هاي جديد با توجه به نياز هاي پرسنلي كاركنان.
 • شركت در جلسات و كميسيون هاي مختلف اداري و ارائه نظرات كارشناسي در صورت لزوم.
 • اعمال نظارت يا انجام امور مكاتبات اداري واحد و پيگيري نتايج آنها.
 • پيشنهاد انتصاب، انتقال، ترفيع، تشويق و يا تنبيه كاركنان واحد به مقام مافوق جهت اخذ تصميم لازم مطابق مقررات و قوانين مربوطه.
 • بررسي و اتخاذ تصميم در مورد درخواست مرخصي، ماموريت هاي اداري يا آموزش كاركنان و ساير موراد مشابه با توجه به قوانين و مقررات و ارائه پيشنهادات لازم به مسئول مافوق در موارد فوق الذكر.
 • نظارت لازم بر انجام حضور و غياب كاركنان و ارائه پيشنهادات در اين مورد.
 • همكاري و نظارت لازم جهت تهيه آمارهاي در خواستي از واحد و انجام مكاتبات در اين مورد.
 • نظارت بر حسن انجام كار امور واحدهاي كارگزيني، خدمات، ماشين نويسي، انبار، تداركات، نقليه و پيگيري نتايج اقدامات به عمل آمده و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي فوق الذكر.
 • بررسي و رسيدگي به پيشنهادات و درخواست هاي واصله از كاركنان و اقدام لازم مطابق مقررات.
 • نظارت بر تنظيم ساعت كار اداري كاركنان با هماهنگي مسئولين واحد و تاييد مقام مافوق.
 • تقسيم كار بين كاركنان تحت سرپرستي و كنترل و نظارت لازم بر عملكرد آنها.
ورود دانشجو

اوقات شرعی
صفحه اصلیI اخبارI بخشنامه ها I تماس با ما

   © Saravan Azad University.